1042

இன்மை எனவொரு பாவி மறுமையும்
இம்மையும் இன்றி வரும்