1073

தேவர் அனையர் கயவர் அவருந்தாம்
மேவன செய்தொழுக லான்