108

நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
அன்றே மறப்பது நன்று