1108

வீழும் இருவர்க்கு இனிதே வளியிடை
போழப் படாஅ முயக்கு