1116

மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா
பதியின் கலங்கிய மீன்