1118

மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல்
காதலை வாழி மதி