1138

நிறையரியர் மன்அளியர் என்னாது காமம்
மறையிறந்து மன்று படும்