1196

ஒருதலையான் இன்னாது காமம்காப் போல
இருதலை யானும் இனிது