1210

விடாஅது சென்றாரைக் கண்ணினால் காணப்
படாஅதி வாழி மதி