1219

நனவினால் நல்காரை நோவர் கனவினால்
காதலர்க் காணா தவர்