1224

காதலர் இல்வழி மாலை கொலைக்களத்து
ஏதிலர் போல வரும்