1226

மாலைநோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத
காலை அறிந்த திலேன்