1283

பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனைக்
காணா தமையல கண்