1286

காணுங்கால் காணேன் தவறாய காணாக்கால்
காணேன் தவறல் லவை