1306

துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
கனியும் கருக்காயும் அற்று