1309

நீரும் நிழலது இனிதே புலவியும்
வீழுநர் கண்ணே இனிது