1314

யாரினும் காதலம் என்றேனா ஊடினாள்
யாரினும் யாரினும் என்று