193

நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனில
பாரித் துரைக்கும் உரை