196

பயனில் சொல் பராட்டு வானை மகன்எனல்
மக்கட் பதடி யெனல்