196

பயனில் சொல் பாராட்டு வானை மகன்எனல்
மக்கட் பதடி யெனல்.