202

தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும்