210

அருங்கேடன் என்பது அறிக மருங்கோடித்
தீவினை செய்யான் எனின்