215

ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே உலகவாம்
பேரறி வாளன் திரு