224

இன்னாது இரக்கப் படுதல் இரந்தவர்
இன்முகங் காணும் அளவு