229

இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமியர் உணல்