230

சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம்
ஈதல் இயையாக் கடை