283

களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்து
ஆவது போலக் கெடும்