284

களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண்
வீயா விழுமம் தரும்