304

நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தின்
பகையும் உளவோ பிற