331

நில்லாத வற்றை நிலையின என்றுணரும்
புல்லறி வாண்மை கடை