337

ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப
கோடியும் அல்ல பல