341

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்
அதனின் அதனின் இலன்