39

அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற் றெல்லாம்
புறத்த புகழும் இல