40

செயற்பால தோரும் அறனே ஒருவற்கு
உயற்பால தோரும் பழி