418

கேட்பினுங் கேளாத் தகையவே கேள்வியால்
தோட்கப் படாத செவி