419

நுணங்கிய கேள்விய ரல்லார் வணங்கிய
வாயின ராதல் அரிது