426

எவ்வ துறைவது உலகம் உலகத்தோடு
அவ்வ துறைவ தறிவு