437

செயற்பால செய்யா திவறியான் செல்வம்
உயற்பால தன்றிக் கெடும்