480

உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை
வளவரை வல்லைக் கெடும்