483

அருவினை யென்ப உளவோ கருவியான்
காலம் அற஧ந்து செயின்.