483

அருவினை யென்ப உளவோ கருவியான்
காலம் அறிந்து செயின்