485

காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது
ஞாலம் கருது பவர்