488

செறுநரைக் காணின் சுமக்க இறுவரை
காணின் கிழக்காம் தலை