509

தே றற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்தபின்
தேறுக தேறும் பொருள்