518

வினைக் குரிமை நாடிய பின்றை அவனை
அதற்குரிய னாகச் செயல்