546

வேலன்று வென்றி தருவது மன்னவன்
கோலதூஉங் கோடா தெனின்