602

மடியை மடியா ஒழுகல் குடியைக்
குடியாக வேண்டு பவர்