652

என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
நன்றி பயவா வினை