67

தந்தை மகற்காற்று நன்றி அவையத்து
முந்தி இருப்பச் செயல்