687

கடனறிந்து காலங் கருதி இடனறிந்து
எண்ணி உரைப்பான் தலை