692

மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரால்
மன்னிய ஆக்கந் தரும்