742

மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற்
காடும் உடைய தரண்